POLITICA NOASTRA DE CONFIDENȚIALITATE

INTRODUCERE

ELECTRO COMPONENT SRL este o societate cu răspundere limitată, înființată în mod corespunzător și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Oradea, strada Episcop Sulyok Istvan, nr. 20, cod poștal 410202, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/1S77/14.10.2016, cod unic de înregistrare RO36635284, adresa de e-mail oradea@electro-component.eu, tel. +40 741 772 244. Compania ELECTRO COMPONENT SRL are calitatea de operator al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor (denumită în mod colectiv "ELECTRO COMPONENT SRL", "noi", "nouă" sau "noastre" în această Politică de confidențialitate). Acest document numit politica de confidențialitate ("Politica de confidențialitate") este destinat să vă ajute să înțelegeți informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați site-ul 'www.electro-component.com' (denumit "Site-ul"), indiferent dacă sunteți sau nu sunteți în baza noastră de date și descrie modul în care folosim aceste informații. Această politică de confidențialitate descrie și modul în care procesăm informațiile pe care ni le furnizați sau le colectăm în legătură cu clienții, furnizorii sau partenerii noștri. Această politică este complementară oricăror altor informații furnizate în alte circumstanțe. Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), ELECTRO COMPONENT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de dumneavoastră. Prin citirea prezentei Politici de Confidentialitate declarati ca ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încalcare a drepturilor sale garantate de Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Totodată, aveți dreptul de a va opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; Când folosim notiunea de "date cu caracter personal" în cuprinsul acestei politici de confidențialitate, ne referim la orice informații care ne permit să vă identificăm pe dumneavoastra sau pe o terță parte ale cărei date personale ni le furnizați, direct sau indirect, incluzând orice informație care se referă la achiziționarea de produse sau servicii; sau la acele informatii pe care ați ales să ni le comunicați sau să le împărtășiți cu noi sau cu terțe părți, în timp ce utilizați Site-ul web sau prin corespondența purtată. Vom prelucra datele personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 "Regulamentul GDPR" și cu legislația din România. Ne rezervăm dreptul de a efectua procesarea suplimentară conform legii în cadrul unei investigații penale sau al unei alte investigații sau proceduri.

CINE ARE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei ELECTRO COMPONENT SRL. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre. Veți găsi categoriile de terți în cadrul fiecărui proces specific de mai jos. Parte din datele colectate le vom transfera către o terţă parte pentru: • Expedierea către clienți a produselor comandate – în acest caz transferăm datele dumneavoastră de contact către firmele de curierat precum: DPD, DHL,TNT sau alte firme de transport , case de expediții, care livrează comenzile în numele nostru. • Trimiterea de mesaje publicitare – pentru a le transmite în mod eficient, folosim serviciile platformei de e-mail marketing Mailchimp – The Rocket Science Group LLC, cu sediul în Atlanta, Georgia, SUA. Mailchimp este certificat EU-US Privacy Shield şi respectă normele Regulamentului UE 679/2016. Aceşti terti și-au asumat angajamentul contractual de a oferi garanții adecvate pentru datele dvs. personale, ceea ce înseamnă că acestea vor fi protejate în conformitate cu cerințele legale ale Uniunii Europene. De asemenea, ELECTRO COMPONENT SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, contabilitate sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor și serviciilor noastre, asigurători. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțe judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi: consimțământul dumneavoastră, interesul nostru legitim sau existența unor motive legale în care prelurarea de date este cerută de lege.  SCOPUL COLECTARII DATELOR  În funcție de scopul pentru care sunt utilizate datele, colectăm date pentru: • Securizarea instrumentelor noastre: păstrarea în siguranță a site-ului nostru și asigurarea faptului că funcționează corect și că acesta se îmbunătățește continuu; • Derularea relației comerciale și/sau executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acționați; • Motive legale în care prelucrarea de date este cerută de lege. Pentru fiecare prelucrare specifică a datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, vă vom informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru derularea relației comericale dintre ELECTRO COMPONENT SRL si societatea pe care o reprezentați, respectiv pentru a încheia un contract; dacă este obligatoriu să ne furnizați datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care refuzați. Astfel, 'www.electro-component.com' poate notifica partenerii săi/clienții privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări sau orice alte mesaje speciale.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA SI EXERCITAREA LOR

Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea ELECTRO COMPONENT SRL că prelucrăm sau nu datele dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate. Dreptul la rectificare înseamnă că aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dreptul la ștergerea datelor înseamnă că aveți dreptul de a obţine oricând ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de ELECTRO COMPONENT SRL, în oricare din următoarele situaţii: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageti consimțământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneti prelucrării; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea s-a făcut în legătură cu oferirea de servicii. Cu toate acestea datele dvs. vor fi păstrate pentru finalizarea următoarelor situații: aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată; societatea pe care o reprezentați are o datorie neplătită la ELECTRO COMPONENT SRL. Dacă ați efectuat o achiziție în numele societății pe care o reprezentați, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației în vigoare. Dreptul la restricționarea prelucrării înseamnă că aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în următoarele situații: • dacă contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite ELECTRO COMPONENT SRL să verifice exactitatea datelor; • dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; • dacă v-ati opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale ELECTRO COMPONENT SRL prevalează asupra celor ale dvs.; • dacă ELECTRO COMPONENT SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță. Dreptul la portabilitate se referă la faptul că aveți dreptul să obțineți datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator. Dreptul la opoziție înseamnă că aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim al ELECTRO COMPONENT SRL. ELECTRO COMPONENT SRL nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau dacă prelucrarea se realizează în baza unor proceduri judiciare. Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct: aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing sau printr-o solicitare transmisă prin oricare din modalităţile de contact menţionate în cuprinsul prezentei.

Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, acordăm o atenție sporită în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa ELECTRO COMPONENT SRL, strada Gen. Henri Mathias Berthelot, nr. 19, cod poștal 410050, Oradea, România, sau la adresa oradea@electro-component.eu vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate; să interveniți asupra datelor transmise; să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară; să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Site-ul 'www.electro-component.com' nu promovează SPAM-ul. Orice partener/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul electroglobal.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Colectăm date personale de la dvs. numai atunci când ne furnizați voluntar aceste informații, cum ar fi: • prin intermediul site-ului 'www.electro-component.com': atunci când plasați o comandă în calitate de reprezentant al Clientului prin oricare din datele de contact mentionate pe site; când ne transmiteți o cerere de ofertă; când participaţi la o promoție; când căutaţi informaţii pe Site; când ne contactaţi cu un comentariu sau cu o întrebare; când vă înscrieţi pentru a primi newslettere; • corespondență scrisă: atunci când completaţi fișa de client, în timpul discuțiilor neoficiale când vizitați sediul nostru sau punctele de lucru, când participaţi la un concurs, la o tombolă sau la o promoție; când achiziționați mărfuri; evenimente: când participaţi la evenimentele noastre, anchete și cercetări de piață și alte promoții, de asemenea, online (de exemplu, acţiuni pe care le desfășurăm pe rețele sociale terțe, cum ar fi Facebook); • serviciile noastre pentru clienți: atunci când solicitaţi asistență, servicii speciale sau servicii înainte sau după vânzare; • e-mail, text și alte mesaje electronice: atunci când comunicăm cu dvs. Dacă ne furnizați informații cu caracter personal ale unor terțe părți, trebuie să vă asigurați că aceste terțe părți sunt informate și sunteți autorizaţi cu privire la utilizarea datelor lor, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

TIPURI DE DATE COLECTATE

Este posibil să colectăm și să folosim diferite tipuri de date personale în funcție de scopul pe care îl avem, după cum este descris mai jos: • datele personale, cum ar fi numele, prenumele, sexul, vârsta/data nașterii, țara de origine, semnătura, funcția dumneavoastră, astfel cum este permis de legislația aplicabilă; • datele de contact, cum ar fi adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de telefon mobil și alte date de contact, conform legislației aplicabile;

CUM UTILIZAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele personale pot fi utilizate în următoarele scopuri, în funcție de circumstanțele specifice în care interacționați cu noi. Atunci când utilizați Site-ul nostru, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi și de terțe părți pentru a permite funcționarea site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă ajuta sa aveţi o cat mai buna experiență de utilizator. Atunci când trimiteți o solicitare prin intermediul Site-ului nostru. În funcţie de informaţiile care sunt de interes pentru societatea pe care o reprezentați dumneavoastră, este posibil să avem nevoie de următoarele informaţii: numele si prenumele dvs., numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa poştală. Utilizăm aceste informații pentru a răspunde întrebării dvs., inclusiv pentru a furniza societății pe care o reprezentați informațiile solicitate despre produsele și serviciile noastre. Putem, de asemenea, să vă trimitem mai multe e-mail-uri după ce ați făcut o solicitare pentru a vă satisface interesul și pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vom face acest lucru pe baza interesului nostru legitim de a furniza informații exacte înainte de vânzare. Solicitarea dvs. este stocată şi prelucrată sub forma unui e-mail care este găzduit pe serverul nostru.  Când cumpărați produse sau servicii de la noi, vă solicităm informații de contact cum ar fi: numele și prenumele dumneavoastră în calitate de reprezentant/reprezentant legal/persoana de contact, adresa, numărul de telefon de contact, adresa de e-mail, funcția. De asemenea, înregistrăm adresa IP (Internet Protocol), care este adresa dispozitivului dvs. pe Internet. Utilizăm aceste informații pentru a vă gestiona achizițiile de la ELECTRO COMPONENT SRL, pentru a procesa comanda dvs. și pentru a vă expedia produsele comandate. Vă vom trimite prin e-mail o confimare de comandă precum și, dacă este cazul, vom utiliza numărul dvs. de telefon pentru a vă contacta în legătură cu achiziția dvs. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse. Folosim datele cu caracter personal pentru a vă identifica și a desfăsura relația comercială. Solicităm aceste informații pentru a livra societății pe care o reprezentați produsele și pentru a îndeplini contractul dintre societățile noastre. Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze. Datele dumneavoastră cu caracter personal transmise unor terți sunt folosite numai pentru a vă oferi serviciile menționate mai sus, pentru operațiuni efectuate de furnizorii de servicii de distributie în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră. De asemenea, putem utiliza informațiile dvs. pentru a infoma societatea pe care o reprezentați despre promoții, reduceri și alte servicii personalizate și pentru a vă trimite newsletter, alte comunicări de marketing și comerciale cu privire la produse, servicii și invitații la evenimente, analiza, invitații la concursuri sau promoții și alte avantaje acordate clienților noștri ("marketing"). Când vă înscrieți pentru a primi newsletterele noastre, prin oricare dintre următoarele modalități: din pagina principală a Site-ului, completând adresa de e-mail în formularul destinat; bifând opțiunea de înscriere la newslettere, prin completarea adresei de e-mail în formularul destinat. Când înscrieți societatea pe care o reprezentați pentru a primi newsletterele noastre (buletine informative), vă putem solicita: numele și prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, telefonul și adresa poștală. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, urmând instrucțiunile din fiecare newsletter și vom înceta imediat să vă trimitem aceste informări. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite pentru a gestiona relația comercială cu societatea pe care o reprezentați. Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze. Când societatea pe care o reprezentați este introdusă în baza de clienți, vă solicităm următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon, funcția. Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal dacă efectuați în numele societatății pe care o reprezentați o achiziție: istoricul comenzilor; informații de livrare (adresa poştală şi telefon de contact). De asemenea, următoarele categorii de date cu caracter personal legate de cookie-urile dumneavoastră: istoricul clickurilor; navigarea și istoricul navigării. Dacă nu ați renunțat la marketingul direct, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a trimite societății pe care o reprezentați oferte de marketing, sondaje de informații și invitații prin e-mail-uri, mesaje text, apeluri telefonice și materiale poștale. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru desfășurarea relației comerciale dintre ELECTRO COMPONENT SRL și societatea pe care o reprezentați se bazează pe consimțământul dumneavoastră acordat iar prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza informații relevante despre produsele și serviciile comercializate se bazează pe interesul nostru legitim. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului legitim al ELECTRO COMPONENT SRL contactând oradea@electro-component.eu. Datele dumneavoastră vor fi apoi șterse și nu vă vom putea oferi serviciile noastre. Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă afecteze. Marketing direct: în baza consimţământului acordat de dvs. vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: informații de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa, numărul de telefon, funcția și semnătura. Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje privind informațiile și invitații prin e-mail, apeluri telefonice și comunicări prin poștă. Pentru a optimiza relația comercială dintre societatea pe care o reprezentați și ELECTRO COMPONENT SRL, vă vom oferi informații legate de produsele și serviciile comercializate, invitații la concursuri, tombole sau promoții și alte avantaje oferite clienților noștri. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă furniza serviciile menționate mai sus, iar cele transmise agențiilor media și furnizorilor tehnici vizează distribuirea marketingului direct fizic și digital. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.  Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră atunci când sunteți de acord cu marketingul direct. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Când faceți acest lucru, ELECTRO COMPONENT SRL va înceta să vă mai trimita alte oferte de marketing direct sau informații pe baza consimțământului dumneavoastră. Vă puteți dezabona de la marketingul direct urmând instrucțiunile din fiecare mesaj de marketing. Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal: vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar. Totusi, datele d-voastra personale vor fi sterse in mod automat, daca, timp de 3 ani, nu vom interactiona cu d-voastra.

ELECTRO COMPONENT SRL

 

Номер ПДВ: RO 36635284

Реєстраційний номер: J05/1877/2016

 

Адреса:

Oradea, 20 Episcop Sulyok Istvan street, Bihor, Romania, 410202

 

Телефон:

Мобільний: +40 (741) 772 244 (8-17 h)

 

E-mail:

infoATelectro-component.com

знайдіть нас тут:

gallery/facebook
gallery/a09d48d54e3b4c7d284dc7751034dc2b